Středověk na Drahanské vrchovině

Boskovické panství

Skalahovská Lhota
Zaniklá ves leží 1,3 km SZ od Drvalovic ve výši 440 m.n.m. Lokalizace vsi byla určena podle listiny z roku 1550. Nalezená keramika pochází z 2 poloviny 13. až z 15. století.

Novošice (Nebušice)
Zaniklá ves se nachází cca 1,5 km JVV od Újezdu u Boskovic, její výška je 560 m.n.m. Jediná písemná zmínka o Novošicích pochází z roku 1569, a to již jako o vsi pusté. Četné střepy středověké keramiky pocházejí z 13. až poč. 16. století.

Holíkov
Zaniklá ves leží 1,6 km JZZ od Valchova ve výši 646 m.n.m. První a zároveň poslední zmínkou o Holíkovu, jako vsi pusté, je vklad majitele boskovického panství Víta Edera ze Štiavnice do Zemských desek z roku 1569. Archeologický materiál určuje dobu trvání vsi od 14. do počátku 16. století.

Loučka
Zaniklá Loučka leží 2 km JV od Ludíkova na luční trati Modračka, její nadmořská výška činí 600 až 610 m. První zprávou je listina z roku 1382, kdy Pavlík z Petrovic zajistil věno své manželce na 2 lánech v Šošůvce a 1 a půl lánu v Loučce. Roku 1408 prodal Hynek z Petrovic Vokovi z Holštejna své dědické právo na 2 lánech v Šosůvce a na dvůr v Loučce. V roce 1492 se Loučka připomíná jako pustá. Poslední zmínka je z roku 1569, kdy se uvádí zaniklá Loučka za Ludíkovem. Osada zanikla patrně již za husitských válek, čemuž odpovídají nálezy keramiky z 14. století.

Jablonsko
Zaniklá ves leží pod hrází rybníka Suchého v těsné blízkosti stejnojmenné vsi, ve vzdálenosti 1,3 km severně od Žďárné. Její nadmořská výška činí cca 660 m. Jedinou písemnou zmínkou je citace ze Zemských desek z roku 1569, kde je Jablonsko uvedeno jako pustá ves "nad vsí Žďárnú". Archeologický materiál pochází z 12. - 15. století.

Hošperk
Zaniklý Hošperk leží na hranici katastrů Žďárné a Protivanova, 3 km východně od Žďárné. Jeho nadmořská výška činí 610 m. Ves se jako pustá uvádí v roce 1569. Na severním konci zaniklé osady byl v 17. století vybudován lovecký zámeček, který byl v 18. století přeměněn na panský dvůr. Keramický materiál, nasbíraný na území Hošperka, pochází z 13. až počátku 16. století.

Jesenec
Zaniklá ves leží 1,9 km JZ od středu Protivanova ve výši 642 - 646 m.n.m. Z vkladu z roku 1569 se dozvídáme, že součástí pusté vsi byla i pustá tvrz. Chudý nález keramiky archeolog datuje od konce 13. do počátku 15. století.

Repechy
Repechy u Protivanova byly zaměňovány za zaniklou ves Rorbach (Raypach, Harbech) u Jedovnic. Repechy u Protivanova jsou poprvé citovány roku 1566 jako pustá ves Rejpach, roku 1569 jako pustá ves Rejpech za Protivanovem. Na místě zaniklé vsi byla roku 1716 založena sklárna a roku 1717 nynější ves Repechy.

Benátky
Zaniklá ves leží 1,5 km severně od Protivanova ve výši 590 m.n.m. Jediná písemná zmínka pochází z roku 1569. Archeologický materiál lze zařadit do 15. až počátku 16. století.

Chmelník
Zaniklá ves leží 1,2 km východně od vsi Bukové ve výši 600 - 615 m.n.m. První a zároveň poslední zmínka pochází podobně jako u ostatních boskovických osad z roku 1569. Nasbíraná keramika pochází od konce 13. do konce 15. století.

Bouchenec
Zaniklý Bouchenec leží cca 2,6 km SZZ od Protivanova ve výši 680 - 697 m.n.m. První písemná zmínka o vsi je z roku 1279, kdy byl součástí knínického panství hradišťských premonstrátů. V roce 1569 se nachází v soupisu panství boskovického. Minimum nalezené keramiky je ze 14. a počátku 15. století.

Střílinsko
Ve vkladu z roku 1569 je jako poslední z pustých lokalit uvedeno "pusté tvrzisko Střílinsko". Tvrz se vsí stála pravděpodobně v lokalitě "U střelců", která leží cca 1 km severně od Boskovic. Dle topografického sledu v zápise z roku 1569 by bylo možno Střílinsko hledat v lesních prostorách mezi Velenovem a Vratíkovem.

Neznámá ves U Mordovanské studánky
Lokalita leží 2,7 km SV od Boskovic ve výši 410 m.n.m. Vzhledem k tomu, že v blízkosti leží trati Přední a Zadní Lipníky, existuje domněnka, že zaniklá ves se jmenovala Lipník nebo Lipníky. Keramický materiál pochází z 14. a 15. století.

Neznámá ves Za studánkou
Lokalita leží 0,7 km JZ od zaniklé vsi u Mordovanské studánky. Jednalo se pravděpodobně o ves, která se stala obětí sídelní koncentrace směrované do Boskovic. Nalezený keramický materiál lze zařadit do 14. a 15. století.

Neznámá ves U Otylky
Lokalita leží 2,5 km SSZ od středu Boskovic ve výši 372 - 380 m.n.m. Keramický materiál pochází z konce 13. až 16. století.

Lužany
Roku 1569 je uveden v zápise v Zemských deskách "dvořák v Oujezdě u Lužan k špitálu boskovskýmu náležitý". Lokalizaci vsi je možno hypoteticky předpokládat v JZ bezlesém výběžku katastrálního území Újezda u Boskovic, kde v polích kolem potůčku byla nalezena středověká keramika.

Benýška
Podle tradice stávala tato ves v blízkosti Pavlova u Benešova v trati Dědina. Další název pro tuto lokalitu je "Na huti", a to podle zaniklé skelné huti.

Březka
Podle tradice stávala Březka na trati Vrchní loučka mezi Protivanovem a Repechy. Průzkum této lokality nebyl proveden.


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode