Středověk na Drahanské vrchovině

Boskovice

 Na hradním kopci nad městem Boskovice se tyčí rozsáhlé trosky stejnojmenného hradu, kterým býval po staletí významným šlechtickým sídlem. Západně od zříceniny se nacházejí skromné pozůstatky zdiva patrně původního hradu. Počátky existence hradu Boskovic lze klást do počátku 13. století, když se roku 1222 uvádějí v listinách Jimram a Velen z Boskovic, roku 1237 jeho syn Lambert a roku 1255 Lambertovi synové Jimram a Velen. Z počátku 14. století známe Oldřicha z Boskovic a jeho bratra Arkleba, který hrad držel. Jelikož patřil k odbojníkům Jana Lucemburského, byly Boskovice při trestné výpravě roku 1312 dobyty a Arkleb z Boskovic byl donucen se králi Janu podřídit. V letech 1339 - 1356 se uvádí v listinách Jan z Boskovic. Ke konci 14. století hrad držel Tas z Boskovic, který se v markrabských válkách přidal na stranu Prokopovu, což mělo za následek dobytí a rozboření hradu vojskem markraběte Jošta roku 1389. Boskovické zboží získal Heralt z Kunštátu, který roku 1398 nechal znovu hrad vystavět. Na počátku husitských válek držel Boskovice Viktorin z Kunštátu, který byl přívrženec husitů. Zdá se, že se Boskovic zmocnilo vojsko Jana Železného či Albrechta Habsburského, které zde zanechalo posádku, protože hrad v roce 1424 dobyli husité. I nadále zůstávají Boskovice v držení rodu z Kunštátu, po smrti Viktorinově je dědí Jiří z Poděbrad a Kunštátu, pozdější český král. Roku 1458 postupuje Jiří boskovické panství Vaňkovi Černohorskému z Boskovic, čímž se hrad dostává zpátky do majetku původního rodu. Po Vaňkovi dědí majetek syn Václav a dále vnuk Jaroslav. Poté panství získává jeho bratr Ladislav Velen, který patří k významným osobnostem své doby. V roce 1505 uděluje tzv. odúmrť Skalici, Krhovu, Lhotě Rapotině, Újezdu, Ludíkovu, Velenovu, Valchovu, Žďárné, Protivanovu, Bukové a Lipové. Roku 1520 drží hrad Kryštof z Boskovic, který se účastní tažení proti Turkům, což jej finančně vyčerpává. Proto roku 1547 prodává hrad Boskovice s městečkem Boskovice, Valchovem, Ludíkovem, Žďárnou, Újezdem, Lhotou Rapotinou, Skalicí, Mladkovem, Chrudichromy, Bačovem, Sudicemi, Hrádkovem, Velenovem, Drválovicemi, Paměticemi, Vískami, Krhovem, Lažánkami a Protivanovem Šimonu Ederovi ze Štiavnice. Ten se snaží toto poměrně velké panství hospodářsky povznést a v okolí Boskovic se pokouší těžit zlato. Jeho syn Vít prodává zboží v roce 1569 Jarošovi ze Zástřizl. V Zemských deskách je uveden rozsáhlý výčet majetku: Zámek Boskovice s baštou, městečko Boskovice, vsi Sudice, Drválovice, Pamětice, Vísky, Bačov, Chrudichromy, Mladkov, Skalice, Krhov, Obora, Lhota Rapotina, Újezd, Valchov, Ludíkov, Žďárná, Protivanov, Buková, Lipová, Velenov, Hrádkov a Vratíkov, dále dvořáci ve Žďáře, ve Vilémovicích, na dvou dvorech naproti Hrádkovu, ve Lhotě, v Újezdě u Lažan (Lužan?) a v Hlubokým, a pusté vsi Skalahovská Lhota, Novošice, Holíkov. Loučka za Ludíkovem, Jablonsko, Hošperk, Jesenec, Rejpech, Benátky, Chmelík, Bouchence a pusté tvrzisko Střílinsko. Tento vladycký rod, který drží panství po mužské linii až do roku 1687, provedl na hradě významné stavební úpravy v renesančním slohu a hrad se stal výraznou dominantou širokého okolí. V roce 1690 se vdova po posledním majiteli Zuzana Prakšická provdala za Valtra z Dietrichštejna, který byl posledním majitelem, jenž hrad obýval. Počátkem 18. století došlo ke stavbě nové rezidence ve městě, přičemž bylo zdivo hradu používáno jako stavební materiál jak pro tuto stavbu, tak i později pro panské domy ve městě. Roku 1733 byl hrad opuštěn již úplně a do konce 18. století se z něho stala zřícenina.
Hrad Boskovice je souhrnem staveb gotického, renesančního a barokního slohu. Původní hrad stával patrně západněji na místě, zvaném Bašta. Časové určení jeho zániku a vzniku hradu na stávajícím místě není dodnes zcela vyjasněno, někteří badatelé se domnívají, že to bylo již koncem 13. století, jiní uvádějí, že se tak stalo po dobytí hradu vojskem Jana Lucemburského roku 1312, nejčastěji čteme o stavbě hradu nového v souvislosti s dobytím Boskovic roku 1389. Jiná teorie, která se opírá o neexistenci archeologických materiálů z 13. století v této lokalitě, udává, že původním sídlem pánů z Boskovic byl dvorec na úplně jiném místě. Hrádek na "Baště" byl v 15. století přebudován na předsunuté opevnění a opraven ještě v roce 1703 v souvislosti s povstáním v Uhrách.
Hrad je otevřený v hlavní sezóně (červen - srpen) od pondělka do neděle, v květnu a září od úterka do neděle a v dubnu a říjnu v sobotu a neděli. Dostat se tam je pro turisty hračka, přímo z města Boskovic do kopce kolem letního kina po červené stezce.

Odkazy: 

- Oficiální stránky hradu

- Boskovice serveru  Hrady - dějiny

- Hrad Boskovice - pohlednice

- Páni z Boskovic


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode