Středověk na Drahanské vrchovině

Starý Plumov (Drahans)

 Skromné pozůstatky hradu z 2. poloviny 13. století, který pravděpodobně založil některý člen rodu pánů z Ceblovic. Je možné, že počátkem 14. století držel Starý Plumlov (zvaný též Drahans, Drahaus, Drahus či Drahuš) proslulý loupežný rytíř Friduš z Linavy, který musel roku 1312 splnit příkaz krále Jana Lucemburského a hrad zničit. Před rokem 1320 prodal opavský vévoda Mikuláš II. městečko a hrad Drahus právě králi Janovi. V roce 1322 (nebo 1325) koupil patrně již pustý hrad Drahuš s městečkem Vok z Kravař. Centrem panství pánů z Kravař se stal blízký hrad Plumlov. Název hradu, ležícího nedaleko Drahan, upadl v zapomnění, a po staletí byl nazýván dle lidového podání Starým Plumlovem.
Hrad se skládal ze dvou částí, předhradí a vlastního hradu.
Zřícenina, ležící poblíž vsi Drahany a nedaleko Smilova hradu, je z důvodu zákazu vstupu do vojenského výcvikového prostoru, nepřístupná.Historie Drahanského hradu je zastřena mnohými tajemstvími, jejichž rozluštění je ve hvězdách. Dle pověsti, která se k němu váže, jej založil otec Drahan, který měl syny Bohuše, Hartmana, Ottu a dceru Maruši, dle kterých byly pojmenovány vsi Bohušín (dnešní Bousín), Hartmanice (dnešní Niva), Otinoves a Maršín (zanikl). Zda hrad skutečně založil Crha, otec pánů Bohuše z Drahotuš a Hartmana z Holštejna, se asi nikdy nedozvíme, ale je pravdou, že byl založen na území rodu moravských pánů původem z Ceblovic, z něhož oba zmiňovaní šlechtici pocházeli. Navíc v nedaleké vzdálenosti se nachází fortifikace Smilovo hradisko, pojmenovaná po Bohušovu synu Smilovi, které však nebyla sídelním hradem, ale měla přímou souvislost s tamní těžbou a zpracováním nerostných surovin.
Hrad Drahans či Drahaus (písmeno N mohlo být zaměněno za U) má významnou (nejen rodovou) souvislost s hradem Drahotuš, kvůli níž není dosud zcela vyjasněna jejich historie i některé historické události. Je velmi pravděpodobné, že Bohuš z Ceblovic držel část území Drahanské vrchoviny spolu se svým bratrem Hartmanem i poté, co se stal pánem drahotušského panství, případně tuto správu předal svému synu Smilovi. Avšak někdy mezi roky 1310 - 1320 toto zboží již vlastní Mikuláš Opavský, který je před rokem 1320 prodává králi Janovi. Ten je moc dlouho nedrží a roku 1322 panství prodává Vokovi z Kravař. V obou dvou případech je hrad i městečko uváděno jako Drahus, což je téměř identicky shodné s názvem hradu Drahaus, který je dle Zbraslavské kroniky uváděn jako sídlo loupeživého rytíře Friduše z Linavy.
Názory badatelů na tuto problematiku se liší a tato otázka zůstává stále otevřena. Dle těch "oficiálnějších" názorů bývá Drahaus, Friduš z Linavy a tažení krále Jana roku 1312 ztotožňováno s hradem Drahotuše. Dle jiných názorů tomu tak nebylo. Je třeba mít na zřeteli několik skutečností. Friduš z Linavy byl účastníkem vzpoury proti králi Janovi, v níž hrál stěžejní roli Mikuláš Opavský, držitel hradu Drahus. Tento hrad mohl, ale nemusel být obléhán a dobýván, ale byl třeba jen pobořen, což se shoduje s dobou jeho zániku, potvrzenou archeologickými nálezy. V dostupné vzdálenosti od Drahan se nachází jiných Fridušův hrad - Račice. Dále je zvláštní, že hrad Drahotuše, který se i v dřívějších listinách uvádí jako Drahotuss, by byl v tak závažném dokumentu, jako je Zbraslavská kronika, označen jako Drahaus. Dalo by se uvažovat o tom, že Drahotuše nebyly uchváceny (a následně pobořeny) Fridušem, jak se oficiálně praví, ale že tento loupeživý rytíř si vzal za ženu sestru Bohuše II. z Drahotuš a získal práva na část panství, na němž vystavěl nový hrad Helfštejn. Jinak by se roku 1358 nemohl v listinách uvádět Friduš z Drahotuš, protože těžko by jakýkoliv rod dával svému potomku jméno po někom, kdo jim zničil nebo zabral hrad, uzmul část panství a způsobil bezpráví.
Ať tak, či onak, hrad Drahus zanikl koncem 1. čtvrtiny 14. století a centrem panství se stal Plumlov.

Odkazy:


- Hrad Starý Plumlov

- Starý Plumlov na Wikipedii

- Bohuš z Jedovnic a Drahotuš

- Friduš z Linavy

- Vok z Kravař 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode