Středověk na Drahanské vrchovině

Nový hrad

Jižně od města Blanska stojí na hřebenu mohutného ostrohu, který obtéká ze tří stran řeka Svitava, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Jeho stavba, který byla již zříceninou a v poslední době se opravovala, stojí na místě předsunutého opevnění hradu původního, který je nazýván jako "Starý hrad" a jehož zbytky se nacházejí severozápadně. Vznik Nového hradu je zahalen tajemstvím, dle archeologických nálezů je kladen do 14. století. Nový hrad, resp. jeho původní část byla nesprávně zaměňována za hrad Vildenberk, který stál skutečně poblíž Pozořic, nedaleký Čertův hrádek u Olomučan, či Ronov, který leží jižně od Adamova a s nímž má Nový hrad určitou souvislost. Hypoteticky se totiž předpokládá, že Nový hrad patřil Ronovcům, kteří jej předali markraběti a pro správu zbytku panství zřídili Ronov. Jiní badatelé se domnívají, že to byl Ronov, který byl postaven jako náhrada za zničené Obřany a jehož význam zbudováním Nového hradu postupně upadal. Není ani úplně vyloučeno, že Nový hrad byl jedním ze dvou Ronovů, které se objevují v archivních materiálech jako starý a nový Ronov. První písemná zpráva o Novém hradu je až z roku 1381, kdy byl majetkem moravského markrabího Jošta, který jej někdy na přelomu 14. a 15. století zastavil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Po smrti Joštově 18. 1. 1411 se hrad stal majetkem krále Václava IV., který jej roku 1419 zastavil Pročkovi z Habrovan. Ten však nedodržel všechny zástavní podmínky a hrad se dostává zpět do zástavy Vaňkovi Černohorskému, který nejprve finančně vypomáhá králi Zikmundovi, avšak později se stává přívržencem husitů. V roce 1423 Nový hrad oblehlo a obsadilo vojsko biskupa Jana Železného, avšak ne na dlouho. Rod Černohorských drží hrad i nadále, po Vaňkovi dědí zboží jeho syn Oldřich a po něm Jindřich Černohorský z Boskovic. Po nástupu Jiřího z Poděbrad a Kunštátu na královský trůn drží Nový hrad právě rod z Kunštátu. Roku 1466 král Jiří zapsal hrad Čeňkovi z Kunštátu za 1300 kop grošů. V letech 1469-1470, v době probíhajících česko-uherských válek, obléhá Nový hrad vojsko uherského krále Matyáše Korvína. Krátce po jeho dobytí počátkem roku 1470 zastavuje Matyáš hrad Dobešovi Černohorskému z Boskovic, který jej drží spolu se svým bratrem Benešem. Ti jako reakci na nedávné válečné události staví na místě jedné z obléhacích bašt novou stavbu hradu, která se dodnes připomíná pamětní deskou z roku 1493 umístněnou nad branou Nového hradu. Z původního hradu, jehož velká část byla pravděpodobně rozebrána na tuto stavbu, zbylo jen torzo.

Po smrti Dobeše Černohorského spravuje hrad jeho bratr Beneš, který dostává od krále svolení ke stavbě rybníků a mlýnů a zvláštní výsady, týkající se hamrů, hledání rud a spotřeby dřeva. Beneš umírá roku 1507 a Nový hrad připadá jeho čtyřem synům. V roce 1526 převzali v Černé Hoře a na Novém hradě otcovské podíly bratří Jaroslav a Tas Černohorští, roku 1530 se Tas se svým bratrem srovnává a panství drží sám. Po jeho smrti roku 1542 nastávají o dědictví třenice a panství je až roku 1548 přiznáno bratřím Jiříku Kryštofovi a Oldřichu Kryštofovi z Boskovic. Roku 1557 získává novohradské zboží Albrecht Černohorský z Boskovic, za jehož držení k panství patří kromě hradu též harmy dědičné, pustá ves Polom a Rudy Železné, a vsi Olomučany, Habrůvka, Březina, Babice s kostelním podacím, Vranov s dvěma kostelíky, Kanice, Řicmanice, Jinačovice, Bílovice, Útěchov, Jehnice atd. V roce 1562 král Ferdinand uskutečnil své předchozí rozhodnutí, že Nový hrad, který doposud markrabí a králové dávali jen do zástavy, popustí se vším příslušenstvím v dědičný majetek rodu z Boskovic. Roku 1572 Albrecht Černohorský umírá panství přechází na jeho bratra Jana Šemberu z Boskovic, jehož smrtí roku 1597 vymírá rod po meči. Rozsáhlý majetek dědí jeho dvě dcery, přičemž Nový hrad získává tehdy ještě neprovdaná Kateřina Černohorská, která si roku 1597 bere za manžela Maxmiliana z Lichtenštejna. V roce 1643 táhnou krajem švédská vojska, ale o dobytí pevného hradu, jež se stal úkrytem osob, majetku i listin, se nepokoušejí. Ten již patří Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna, který jej dědí po Maxmiliánovi, jež umřel bezdětný. Třicetiletá válka vrcholí a roku 1645 švédská vojska obléhají Brno. I tehdy se Nový hrad stává útočištěm, i tehdy je dobře opevněn a vybaven zbraněmi z blízkých hamrů, a proto se Švédové rozhodují obsadit jej lstí. Pověst praví, že jim to umožnil jistý Vavřinec Vokoun z Olomučan, který jim ukázal tajnou stezku ke hradu. Švédové nic netušící obránce hradu přepadli a Nový hrad bez boje obsadili. Obrovská kořist byla odvezena ve 20 vozech do švédského ležení před Brnem, hlavní věž byla pobořena a hrad byl vypálen. Shořelo zde velké množství knih, listin a na pergamenech psaných privilegií. Jak pověst praví, Vokoun byl za zradu svržen do propasti, která se nazývá Vokounka. Existenci Vokouna se však nepodařilo potvrdit a zdá se, že švédského plukovníka Kallenberga s 500 muži dovedl tajně k hradu český emigrant Šlejnic, bývalý majitel blanenského panství. V roce 1655 byl hrad ještě v sutinách, ale koncem 17. století byl zřejmě částečně opraven a sloužil jako příbytek myslivce. Důkladnější oprava proběhla až roku 1703 a o rok později se dovídáme, že hrad byl opevněn před hrozícím nebezpečím rebelů.

V letech 1800 - 1807 byly provedeny historizující úpravy a vybudována věž, která stála 2.935 zl. 62 kr. Když se v letech 1843 - 1848 stavěla železniční dráha Brno - Česká Třebová, která vede též tunelem v kopci pod Novým hradem, byla tato velmi vysoká věž snížena, protože panovaly obavy, že se vlivem otřesů zřítí. Od počátku 19. století sloužil Nový hrad jako lovecký zámeček Lichtenštejnů, někdy před rokem 1900 se stal přístupný veřejnosti. Byl zde zřízen výletní hostinec, ve kterém bylo možno zakoupit pohlednice. Ve vlastnictví Lichtenštejnů zůstal hrad do roku 1920. V rámci první pozemkové reformy lichtenštejnský šlechtický velkostatek Adamov, který spravoval okolní lesy, zanikl. Hrad s okolními lesy získal tímto československý stát, který dal okolní lesy včetně areálu Nového hradu do správy Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně. V roce 1923 Vysoká škola zřídila v těchto lesích Masarykův školní lesní podnik. Za První republiky byl na hradě útulek pro lesní dělníky pracující na školním lesním podniku. Hrad byl souběžně využíván i jako sklad materiálu pro práce konané v lese. V hradním paláci byla v této době jedna trvale uzamčená místnost, do které bylo sneseno z paláce veškeré původní zařízení romantické lichtenštejnské hradní zříceniny. Hradní palác byl i nadále užíván jako výletní hostinec, ve kterém se konaly i bály pro obyvatele z okolních obcí. Rodina hostinského bydlela přímo na hradě, ale když hostinský v roce 1955 zemřel, tak se následující rok odstěhovala. V létě roku 1956 bylo původní zařízení ze šlechtického hradu, tj. ze zamčené místnosti v paláci, odstraněno a zničeno. Hrad uzavřen pro veřejnost, opuštěn a začal chátrat. Postupně začaly hnít krovy, které se propadly, shnilo dřevěné chodiště, rozpadalo se zdivo i koruna hradeb. Počátkem 80. let se záchrany hradu ujali nadšenci, kteří pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody Nový hrad v roce 1990 převzali do vlastnictví. Na hradě probíhá postupná rekonstrukce a přesto, že se vedou diskuze o vhodnosti některých architektonických zásahů, patří dnes tento romantický objekt k jedním z nejhezčích moravských hradů.

V roce 1994 se zde natáčel film „V erbu lvice“ o Zdislavě z Lemberka. Natáčely se zde mimo zimní období i zimní scény, takže prostor před hradem
byl uměle zasněžen pěnou napodobující sníh. V roce 1996 se na hradě natáčela pohádka „O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech“. Roku 2006 se zde natáčela další pohádka „Tajemství lesní země“ a roku 2011 pohádka „Sněžný drak“.

Původní část hradu, zvaná jako Starý hrad, byla dvojdílná. Do dnešních dob se z ní zachovaly příkopy, zbytky základů hradeb a fragment věže. Nový hrad má tvar obdélníka a vchází se do něj padacím mostem přes ve skále vylámaný příkop. Do hradu přijdeme věžovým stavením na nádvoří. Po pravé straně se nachází hláska, hlavní palác a osmiboká polygonální věž. Hrad je obehnán vysokou zdí s dochovaným parkánem.
Nový hrad je přístupný v sezóně za příznivého počasí od úterka do neděle, mimo sezónu po domluvě na telefonním čísle 516446221. Hrad leží v přírodní rezervaci a přístup k němu je možný jen pěšky. Nejkratší cesta k němu vede z místa, kde je řeka Svitava překlenuta mostem silnice Blansko-Lipůvka, strmou pěšinou do kopce po červené turistické stezce. Z Olomučan je to pěknou cestou téměř po rovině po červené stezce. Od Blanska po zelené přes Čertův hrádek a těsně před hradem po červené. Z Adamova též po zelené stezce a před hradem tentýž kousek po červené.

Odkazy:

- Nový hrad u Adamova

- Nový hrad - oficiální stránky

- Nový hrad na Wikipedii

- Neoficiální stránky Nového hradu

- Nový hrad - pohlednice

- Černohorští z Boskovic 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode