Středověk na Drahanské vrchovině

Drobné a zaniklé hrádky a tvrze

Babice nad Svitavou
Zaniklá tvrz, která stála poblíž kostela, patřila místní drobné šlechtě. Byla zničena švédskými vojsky roku 1645.

Biskupice
Zaniklá tvrz, která stála pravděpodobně v místech nynějšího zámku, a nad obcí hradisko "Hrubé kolo". Biskupice patřily roku 1262 olomouckému biskupovi Brunovi, který je záhy postoupil kapitule. Hradisko, ležící na místě pravěkého opevnění, patrně sloužilo jako opěrný bod správců tohoto majetku. Roku 1361 získal panství markrabě Jan Jindřich, který postavil blízký hrad Plankenberk, jenž byl definitivně opuštěn po česko-uherských válkách. Na přelomu 15. a 16. století již stála v Biskupicích tvrz, která byla v 16. století renesančně přestavěna. V 18. století byla přeměněna na zámek.

Blansko
V Blansku pravděpodobně existovaly tvrze dvě, tvrz (či dvůr) na Starém Blansku ve 13. století a tvrz s manským dvorem na Novém Blansku ve 14. století. Tyto tvrzi patrně zanikly za husitských válek. V polovině 15. století byla na Novém Blansku vybudována tvrz nová, jako náhrada za hrad Blansek. Na přelomu 16. a 17. století byla přebudována na renesanční zámek

Doubravice
Tvrz v Doubravici stávala pravděpodobně již počátkem 13. století, když ji jako sídlo vystřídal v 2. polovině 13. století nově postavený hrad, který zchátral v 2. polovině 15. století. Patrně v této době byla vybudována v obci tvrz, která se uvádí roku 1621 jako pustá.

Hrádek u Vítovic
Reliéfní pozůstatky tvrze asi 1 km severozápadně od Vítovic. Jednalo se pravděpodobně o sídlo Petra Romana z Vítovic, který roku 1406 koupil ves Vítovice. Za husitských válek stál na straně krále Zikmunda, a tvrz sloužila jako opěrný bod k vojenským výbojům. Po získání zlínského panství tento drobný šlechtic Vítovice prodal a tvrz zřejmě zanikla.

Hradištěk u Jezery
Reliéfní stopy opevnění asi 1 km východně od Jezery - místní části Pozořic. O jeho existenci nejsou žádné zprávy, z místa nejsou prozatím žádné archeologické nálezy. Jednalo se patrně o středověké sídlo, které zaniklo po dostavění blízkého hradu Vildenberka.

Jedovnice
Tvrz stávala u kostela, kde se říká "Na valech" pravděpodobně již v 13. století, kdy panství se sídlem v Jedovnicích drží rod z Ceblovic (Bohuš roku 1251). Po přesunutí centra panství na hrad Holštejna roku 1278 její význam upadá, avšak po jeho rozpadu v polovině 15. století se tvrz stává sídlem jedovnické části. V 2. polovině 16. století se panství stalo součástí rájeckého dominia, což bylo počátkem konce existence tvrze.

Kotvrdovice
Tvrz byla postavena po rozpadu holštejnského panství v polovině 15. století, první zmínka v Zemských deskách je z roku 1480. Držel ji rod Gedeonů z Olešničky, který své zboží prodal v 2. polovině 16. století Bernardu Drnovskému, držiteli rájeckého panství. Zánik tvrze na sebe nenechal dlouho čekat, dnes není po tvrzi žádné stopy, její existenci připomíná jen pojmenování trati "Na tvrzi".

Myslejovice
Reliéf okrouhlého hrádku na konci ostrožny Zámčisko, ležící 1 km západně od stejnojmenné vsi. První zmínka o Myslejovicích pochází z roku 1360. Roku 1374 je držel Ješek Kropáč z Holštejna a roku 1391 Petr z Kravař, který je postoupil řádu augustiánů v Prostějově. V té době však byl již hrádek pustý, jeho zánik se předpokládá již po polovině 14. století.

Petrovice
Tvrz se uvádí roku 1398, kdy ji drží rod z Osova. Roku 1406, kdy byla její majitelkou vdova Bětka z Osova a Doubravice, vypálil tvrz Vok IV. z Holštejna, dle pověsti kvůli její dceři Anežce, kterou chtěl získat. Tvrz stávala u domu č.p. 29.

Rájec
V Rájci jsou uváděny dvě tvrze (či hrady), jedna z nich stávala na místě vedle dnešního zámku, druhá na kopečku zvaném "Hradisko" směrem k Doubravici. Tvrze, či alespoň jedna z nich, existovaly zřejmě již v polovině 13. století, kdy jsou uvedeni vladykové z Rájce Svojše a Všebor . Když roku 1412 kupuje Rájec Aleš z Kunštátu, v seznamu zboží jsou mimo jiné uvedeny dva zbořené hrady.

Rudice
Roku 1353 sídlí v Rudici vladyka Všebor z Rudice, což předpokládá existenci tvrze v 14. století. Roku 1543 kupuje tvrz a ves Rudici Oneš Gedeon z Olešničky a roku 1567 ji získává Bernard Drnovský, seděním na Rájci. Od té doby ztrácí svoji funkci a chátrá. Tvrz stávala na návsi u domu č.p. 12, byla odstraněna roku 1869.

Střílinsko
Ve vkladu městečka a zámku Boskovic z roku 1569 se uvádí "pustý tvrzisko slove Střílinsko". Tvrz buď byla součástí vsi, která se nacházela severně od Boskovic na polní trati "U střelců", nebo se nacházela někde mezi Velenovem a Vratíkovem.

Újezd u Boskovic
Reliéfní zbytky tvrze ležící 1 km severně od stejnojmenné vsi, o níž nemáme žádné zprávy. Doba jejího trvání nebyla doposud archeologicky určena. 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode